nybanner

habarlar

Möwsümleýin üýtgemeleriň lenta täsiri

Lenta, gündelik durmuşda ulanylýarmy ýa-da senagatda aýratyn funksiýalar bolsun, durmuşymyzda umumy kömekçi materialdyr.Dört möwsümiň üýtgemegi bilen, gyşda -10 the sowukdan tomusda 40 of aşa yssy çenli temperatura hem üýtgeýär.Lenta ýylboýy ulanylýar, şonuň üçin dürli möwsümlerdäki temperatura ýelimleýji lenta nä derejede täsir edýär?

Adatça, ýelimleýji lentanyň ýelim erginine suw ýelimi, ýag ýelimi, gyzgyn ereýän ýelim, rezin we kremniy jel we ş.m. girýär. Silisiýa jel ýelimi köplenç ýokary temperatura çydamly ýelimleýji lentada ulanylýar we temperatura garşylygy adatça 200 above-dan ýokary, şonuň üçin Möwsümleýin üýtgemeler bilen getirilen temperatura tapawudynyň kremniniň gel ýelimi bilen örtülen ýelim lentasyna täsir etmeginden gorkmagyň zerurlygy ýok.Silikon ýelim bilen deňeşdirilende, suw ýeliminiň, ýag ýeliminiň, gyzgyn ereýän ýelimiň we rezin ýelimiň temperatura garşylygy beýle ýokary däl.Suw ýelimi, ýag ýelimi we gyzgyn eritme ýelimi, köplenç otag temperaturasynda ulanylýar we ýokary temperatura garşylygy 80 about töweregi.Tomus yssy bolsa-da, temperatura 80 than-dan pes, şonuň üçin suw ýelimini, ýag ýelimini we gyzgyn eritme ýelimini ulanmagyň lenta täsiri gaty uly däl.Stillöne henizem ýelmeşige azajyk täsir edýär.Iş ýüzünde, gyzgyn ereýän ýelimleýji lenta iň erbet howa garşylygydyr.Gyşda howanyň birden sowuk bolmagy, açyk howada ulanylanda ýapyşyklygy peselip ýa-da ýitip biler.Tomusda gyzgyn ereýän ýelim ýumşak bolar we galyndy ýelim we aşgar ýelim aňsat bolar.Kauçuk görnüşli ýelim ýokary temperatura garşylygy we iň ýokary temperatura garşylygy 200 reach ýetip biler.Kauçuk görnüşli ýelimli ýelimleýji lenta howanyň täsirine az täsir edýär we rezin häsiýeti durnukly.Arkaýyn ulanylyp bilner.

In engineenerlerimiziň gözleglerine görä, basyşa duýgur ýelim, ýelimlenmeli obýekt bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak we ýüzüň üstünde çyglylyk we aralaşmak üçin daşarky güýçleriň täsiri astynda ýapyşyk öndürýän ýörite viskoelastiklige eýe. ýelimlenmeli zat.

Basyşa duýgur ýelimiň ýelimleýiş güýjüni iki element bilen ulanýandygyny görmek bolýar: viskoelastiklik we daşarky güýç.Basyşa duýgur ýelimiň viskoelastikligi esasan ýelim elastomeriniň dürlüligi we formulasy bilen baglanyşyklydyr.Daşarky güýçler lenta gurşawyny (temperatura, çyglylyk), pasta usulyny we pastanyň ululygyny, ýelimlenmeli obýektiň material we ýerüsti arassalygyny, üstki görnüşini öz içine alýar, şonuň üçin möwsümleýin üýtgeşmeleriň öňünde aşakdakylary etmeli:

1, zawod işjeň we oňyn çäre bolan möwsümleýin üýtgemelere görä ýelimiň formulasyny sazlamaly.

2. Satyş işgärleri möwsümleýin üýtgeşmeleriň ýelim lentany ulanmagyna ýaramaz täsirlerine düşünmelidirler, müşderilere öz wagtynda habar bermelidirler we müşderilere önümçiligiň, saklanyşyň we ýyladyş we çyglylyk ýaly beýleki baglanyşyklaryň daşky gurşaw şertlerini gowulandyrmaga kömek etmelidirler. ýelimleýji lentanyň işleýşini ýeňilleşdirmek üçin.


Iş wagty: 07-2022-nji dekabry