nybanner

habarlar

Içerki ýelimleýji lenta bazary uly ösüş meýdanyna eýedir

Recentlyakynda, habarçy Hytaýyň 15-nji ýelimleýji we ýelim guşak senagatynyň ýyllyk ýygnagyna gatnaşanda, häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň lukmançylyk bejergisiniň 90% ýokarda ulanýan ýelim kemeriniň importa baglydygyna düşünýär.Elektron ýelimleýji lentanyň 60% -den gowragy importa bil baglaýar, gözlegiň dowamynda hünärmenler geljekde ýelimlenýän lenta bazaryny ösdürmegiň giňişliginiň gaty uludygyny pikir edýärler.

Hytaý ýelimleýji we ýelimleýji lenta senagaty birleşiginiň baş sekretary Xang Şu 2011-nji ýylda reportersurnalistlere Hytaýyň ýelimleýji lentasynyň önümçiliginiň 14,8 milliard inedördül metre, önümçiligiň 8,8 göterim, satuw 29,53 milliard ýuana, satuwyň 9,4 göterim ýokarlandygyny aýtdy.Öňümizdäki birnäçe ýylda içerki ýelimleýji lenta bazary gaty uly, şolaryň arasynda umumy önümleriň (BOPP ýelimleýji lentasy, PVC elektrik ýelimleýji lentasy ýaly) ýyllyk ösüş depgini 4% ~ 5% bolar we ýörite ýelimleýji lentanyň, ýokary temperatura çydamly ýelimleýji lentanyň, ýokary öndürijilikli gorag film lentasynyň we PET ýelimleýji lentanyň we beýleki ýokary tehnologiýaly önümleriň ýyllyk ösüş depgini 7% ~ 8% bolar diýlip garaşylýar.Lukmançylyk we saglyk, elektron we elektrik pudaklarynda ýelimleýji lentanyň aýratynlyklaryna we täze funksiýalaryna has ýokary talaplar içerki ýelimleýji lenta pudagynyň çuňňur ösmegine kömek eder.

Siwei Enterprise Co., Ltd. gözleg we ösüş boýunça baş müdiriň orunbasary Gao Kilin, barha ösýän lukmançylyk enjamlary we sarp ediş pudagynda aç-açan geýimler, elektrokardiogram elektrodlary, gan lipidleri, gan şekeri we beýleki synag zolaklaryndan aýrylyp bilinmejekdigini aýtdy. basyşa duýgur lentany ulanmak.Oundara geýmek üçin dünýä bazary 2010-njy ýylda 11,53 milliard dollar bolup, 2012-nji ýylda 8,46 göterim ýokarlap, 12,46 milliard dollara ýetdi.Kompaniýa basyşa duýgur lukmançylyk lentasynyň we ýara geýimleriniň geljegine gaty umytly garaýar.

Elektron ýelim guşak hem ulanylýar, täsir hem az däl, TCL multimediýa gözleg we ösüş merkeziniň uly uçar bölüminiň işgäri sia jianjun bir habarçysyna, telewizorda ulanylýan ýelim materialy gubka, rezin, aýna bar, gaty iki taraplydygyny aýtdy. lenta kadaly.Telewizor gorag filminden başga-da, süýümli aýna lenta, PCB tagtasy ştrih-kod, ýelmenen film, daşarky gaplaýyş gutusy ştrih-kod ýazgylary we mahabat stikerleri ýelimleýji lentany ulanmak bilen aýrylmazdyr.2010-njy ýylda içerki elektron ýelimleýji lenta bazary 5,5 million ýuana, 2012-nji ýylda bolsa bu görkeziji iki esse diýen ýaly 10 million ýuana çenli ýokarlandy.Telewizoryň, jübi telefonynyň we beýleki elektron önümleriniň ösmegi, ýokarky ýelimleýji lenta bolan islegi esasan höweslendirer, içerki kärhanalar bu iş mümkinçiligini ulanmak üçin ir taýynlyk görmeli.


Iş wagty: Iýul-21-2021